Loading...
en

turgut's blog

Canada, the second-largest country in the world, is a land of breathtaking landscapes, diverse cultures, and friendly locals. From the vibrant cities to the vast wilderness, there's so much to explore and learn about this fascinating nation. In this blog post, we'll delve into the essentials, giving you a comprehensive overview of what you need to know about Canada.


Canada's geography is nothing short of spectacular. From the majestic Rocky Mountains to the stunning Niagara Falls, the country boasts diverse landscapes. Learn about the iconic national parks, such as Banff and Jasper, and discover the beauty of the Canadian Shield and the Arctic tundra.

 

Canada is often referred to as a cultural mosaic due to its rich diversity. Explore the unique blend of Indigenous, French, and British influences, and learn about the multicultural fabric that defines Canadian society. Discover the significance of events like Canada Day and the importance of embracing diversity in this inclusive nation.

 

English and French are the official languages of Canada, reflecting its colonial history. Gain insights into the bilingual nature of the country and the cultural significance of preserving both languages. Explore the distinctive accents and linguistic nuances that vary across regions.

 

Wildlife and Nature: Canada is home to a vast array of wildlife, from grizzly bears to moose and whales. Learn about the efforts to conserve the environment and protect endangered species. Discover the importance of sustainable practices in Canada's commitment to preserving its natural treasures.

 

Healthcare and Social Systems: One of Canada's defining features is its healthcare system, which is publicly funded and provides essential medical services to residents. Explore the benefits and challenges of this system and gain an understanding of Canada's commitment to social welfare.

 

Hockey and Canadian Identity: Hockey is more than just a sport in Canada; it's a cultural phenomenon. Dive into the world of hockey and understand its significance in shaping Canadian identity. Explore the passion for the sport that unites communities from coast to coast.

 

Weather and Seasons: Canada experiences a range of climates, from the freezing temperatures of the Arctic to the mild west coast. Discover the distinct seasons and the impact of geography on weather patterns. Learn about the joys and challenges of Canadian winters and the celebration of summer in this vast country.

Canada is a nation of vast landscapes, diverse cultures, and warm hospitality. Whether you're drawn to the bustling cities, the serene wilderness, or the cultural richness, there's always more to discover about the Great White North. As you delve into the intricacies of Canada, you'll find a country that embraces its past, celebrates its present, and looks forward to a future as diverse and welcoming as its people.

An Insight into Turkish Dating Culture


Dating is an essential part of human interaction, and every culture has its own unique approach to it. In this blog post, we'll delve into the fascinating world of Turkish dating and explore some of the customs and traditions that shape the process.

... more

Cengiz Han ve haleflerinin önderliğindeki Moğol İmparatorluğu, 13. yüzyılda Asya'da geniş toprakları fetheden zorlu bir güçtü. Ancak Avrupa'ya doğru batıya doğru genişlemeleri birçok zorlukla karşılaştı ve sonunda Polonya'da durduruldu.

Avrupa'yı tamamen fethedebilirler miydi? Bunu öğrenmek için tarihi gerçeklere bakalım. 

 

Olağanüstü askeri taktikleri ve stratejik savaşlarıyla tanınan Moğollar, Doğu Avrupa'ya birçok yıkıcı istila başlattı. 13. yüzyılın ortalarında Macaristan, Bulgaristan gibi komşu devletleri ve günümüz Rusya'sının bazı kısımlarını fethettiler. Görünüşte durdurulamaz fetihleri ​​kıtanın her yerinde şok dalgaları yarattı.

 

1241 yılına gelindiğinde Moğollar, Cengiz Han'ın torunu Batu Han'ın önderliğinde Polonya'ya ulaşmıştı. Polonya, Dindar Dük II. Henry'nin yönetimi altında, Moğol işgalcilerine karşı şiddetli bir direniş gösterdi. Bohemya ve Moravya'dan gelen müttefiklerin yardımıyla Polonya kuvvetleri, Nisan 1241'de Legnica Muharebesi'nde Moğol ilerleyişini durdurmayı başardılar. Moğollar taktiksel bir zafer elde etmelerine rağmen, kayıpları daha fazla ilerlemeyi önleyecek kadar önemliydi.

... more

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin'i başarılı bir şekilde işgal etmesi gerçekten de tarihte büyüleyici bir bölümdür. Japonya, coğrafi olarak Çin'den daha küçük olmasına rağmen, stratejik planlama, askeri cesaret ve siyasi manevra kombinasyonu sayesinde büyük komşusu üzerinde hakimiyetini kurmayı başardı.

 

Japonya'nın fethini mümkün kılan temel faktörlerden biri, modernleşme ve sanayileşmeyi erken benimsemesiydi. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Japonya, Meiji Restorasyonu olarak bilinen hızlı modernizasyon reformlarından geçti. Bu süreç, Japonya'nın askeri teknoloji, sanayi ve altyapı açısından Batılı güçlere hızla yetişmesine olanak sağladı.

 

Buna karşılık Çin bu süre zarfında bir iç karışıklık ve siyasi istikrarsızlık döneminden geçiyordu. Qing Hanedanlığı yolsuzluk, hizipçilik ve reforma karşı direniş nedeniyle zayıfladı. Sonuç olarak Çin, Japonya'nın saldırgan yayılmacı hırslarıyla yüzleşmeye hazırlıksızdı.

... more

Birkaç şey sayabilirim ama bunlar oldukça moral bozucu ve Japonya'nın içe dönüklük ve yalnızlık çılgınlığının ne kadar içine düştüğünü gösteriyor.


Japon Kız arkadaş kiralamak

 

Kız öğrenci kiralamak olarak bilinen, kiralık şeker baba platonik ilişkisinin bir türüdür. 1990'ların sonlarında, hızlı paraya ihtiyaç duyan reşit olmayan genç Japon okul kızları, kendilerini çok daha yaşlı müşterilere satmaya başladı. Bu karşılaşmaların çoğunluğu nadiren cinsel ilişkiyi içerse de, zorla da dahil olmak üzere cinselliğin söz konusu olduğu durumlar da olmuştur.

 

Bu, Japonya'nın yıllardır bir fetiş haline gelen genç masum kızlara yönelik rahatsız edici iştahının bir parçası. Daha da önemlisi, Japon okul kızları erkek nüfusta giderek artan yalnızlık sorunundan yararlandı.

 

... more

4 MART 1193 TÜRK KOMUTAN SELAHATTİN EYYÜBİ 

 

Kardeşlerinin isimleri, Turanşah, Tuğtekin ve Börü’dür. Börü Türk destanlarında “Kurt” demektir. Selahattin’in oğullarından biri İl Gazi Hama’da Melik olarak bulunmuştur. Selahattin’in kardeşi oğluna Atsız adı vermiştir. Selahattin’in yeğenleri Arslan Şah, Kılıç Arslan, Şahin Şah gibi adlar taşıyordu. Selahattin’in akrabaları Erkuşun oğlu İzzettin Ak Börü, Muzaffer Gök Börü ve Laçin’dir.


Selahattin’in ağabeyi Şehinşah ise Kutlukız Katun adında bir Türk kızıyla evlenmiştir. Selahattin öz be öz Türk’tür. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın kumandanı Aksungur’un oğlu İmadeddin Zengi tarafından El-Cezire ve Suriye’de kurulmuştur. Musul Atabeyi İmadeddin Zengi 1132 yılında Irak Selçukluları tarafından yenilgiye uğratılmış. Selahattin’in babası Necmeddin Eyyüp Zengin’in kaçmasına yardım etmiş daha sonra komutanlığına getirilmiş. Selahattin Eyyubi Musul kumandanı Aksungur’un, Selahattin’in kardeşi ise Zengi’nin oğlu Nureddin’in hizmetine girmiştir. Selahaddin’in kardeşi 1169 yılında Mısır’ın kontrolünü ele geçirmiş ama öldüğü için Selahaddin yerine geçmiştir. Selahaddin 1171 yılında Fatimileri, 1175 yılında Zengileri yenerek Eyyübi Devletini kurmuştur. 1176 yılında kardeşi Turanşah ile birlikte Yemen’i fethetmiştir. Abbasi Halifesi Suriye, Yemen, Filistin ve Kuzey Afrika’nın Sultanı ian etmiştir. Selahaddin Eyyübi Mısır’da Fatimileri ortadan kaldırmış. 1187 yılında Hattin’de Haçlı ordularını yenmiştir. Hayatı parlak zaferlerle geçmiştir. 1193 yılında vefat etmiştir. Bazı İslam kaynakları Selahaddin Eyyübi’nin 758 yılında Basra’dan Azerbaycan’a sürgün edilen veya göçen Araplardan Ravvad Bin El Ezdi’nin soyundan geldiğini iddia etmektedirler. Arap tarihçilerinin önemli şahsiyetleri, özellikle hükümdarları, kutsamak için şecere uydurmak hatta Seyyid ilan etmek gibi kötü bir gelenekleri bulunmaktadır.

 

... more

Ünlü komutan Selâhaddin-i Eyyûbî, Irak’ın Tikrit kentinde 1138 yılında dünyaya gelmiştir. Künyesi Yusuf bin Eyyub (Eyüp oğlu Yusuf) olup; Selâhaddin (selâh ed-din) onun lâkabıdır. Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu atabeyi (emir) İmadeddin Zengi’nin adamlarından olup; günümüz jeopolitiği dikkate alındığında Azerbaycan taraflarından göçerek, Ortadoğu’ya inmiştir.Baba sülâlesinin Türkmen (Oğuz/Ogur) mi, Kıpçak mı yahut Gurmanç mı olduğu konusu -kimi tarihçilerce- ihtilâflı bulunsa bile söz konusu bu toplulukların her birinin birer Türk boyu olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. O döneme tanıklık eden bütün kaynaklar Selâhaddin’in Türk olduğu noktasında birleşmektedir. Kaldı ki Tolunoğulları ile başlayıp; Osmanlılara kadar geçen süreci yani Suriye, Mısır, Hicaz, Yemen, Kuzey Afrika gibi bölgelerin Türkler tarafından ele geçirilmesini “Oğuz Harekâtı” olarak tanımlayan tarihçiler de vardır.

... more

Tataristan, Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan yaklaşık 4 milyon nüfuslu bir cumhuriyettir. Rusya'da Volga Federal Bölgesi'ne dahildir. Başkent Kazan şehridir. Temmuz 2013'te cumhuriyette öğrencilere yönelik dünya spor oyunları "Universitede - 2013" düzenlendi. Tataristan topraklarında çok sayıda tarihi ve kültürel anıt bulunmaktadır, çünkü Cumhuriyet turistlerin ziyaret etmesi için cazip bir destinasyondur.

Tatar Hava Taşımacıları

Yolcu hava taşımacılığı iki Tatar Havayolları tarafından gerçekleştirilmektedir: "Tataristan Air Company" ve "Ak Bars Aero". Bu hava taşıyıcılarının faaliyetleri sayesinde, başkent Kazan'a yalnızca Rusya'nın herhangi bir yerinden değil, aynı zamanda BDT ülkelerinden ve yurt dışından da direkt uçuşlarla ulaşmak mümkün.

 

... more

Today's Health Dosa aims to provide useful information to parents and more, about the body's immunity!

 

WHAT IS IMMUNITY? 
It is the body's ability to defend itself against viruses, bacteria, toxins and parasites. When does children's immunity stabilize? Around the age of 11–12!

 

WHEN IS THE CHILD'S IMMUNITY FORMED?
Immunity develops up to the age of 8, and up to this age children can get sick frequently. The most common are respiratory viral infections, which can affect a healthy child even with 8-10 episodes annually.

 

CAN WE, THE PARENTS, CONTRIBUTE TO HEALTHY CHILDREN'S IMMUNITY?
Yes! We can help our children to form a healthy immunity, through an optimal supply of vitamins, minerals and antioxidants, which are a useful support for the immune system.

... more

Sparrows are one of the bird species best adapted to humanity's change.

 

Sparrows are one of the bird species that best adapt to humanity's change. Despite this, their population has been decreasing rapidly in recent years. When England found that it had lost 68% of its sparrows, it began to conduct research in London parks to protect the species. Indians created World Sparrow Day to draw the world's attention to this extinction. Every year on March 20, the whole world takes action for these little creatures. In our country, Doğa Association has been organizing events within the scope of World Sparrow Day with the support of nature volunteers for the last 3 years.

 

We can list many signs heralding the arrival of spring: nature turns green; flowers bloom; Butterflies begin to fly, birds begin to sing...

 

But in our lives squeezed into big concrete cities, most of us cannot catch these signs and miss spring. However, sparrows chirp from the small bushes next to huge buildings or in front of your window, as if they are trying to announce to people that spring is at the door.

... more

Hiç bir arkadaşınızdan para isteyen bir WhatsApp mesajı aldınız mı? Bu bir dolandırıcılık olabilir. Dolandırıcıların kazanmasına asla izin vermemek için WhatsApp dolandırıcılığı yazımızı okuyun.

 

 

Bugün WhatsApp'ın 2 milyar kullanıcısı her gün ortalama 100 milyar mesaj gönderiyor; ve bu mesajların arasında saldırmayı bekleyen dolandırıcılar gizleniyor.

 

 WhatsApp, savunmasız kullanıcıların çevrimiçi bir dolandırıcılığa kurban gitmesi umuduyla dolandırıcıların çeşitli yollarla dolandırıcılık mesajları dağıtmasının basit bir yolu haline geldi. Platformun bu kadar erişilebilir ve yaygın hale gelmesinin bir sonucu olarak

 

WhatsApp siber suçları artıyor ve her kurbana ortalama binlerce dolara mal oluyor. Bu makalenin amacı sizi gerçek hayattaki WhatsApp dolandırıcılıkları hakkında bilgilendirmek, dolandırıcılığı fark etmenize yardımcı olmak ve bir dolandırıcı tarafından kandırılmanın bazı yollarını anlatmaktır.

 

... more

The ornamentation of objects is an artistic reproduction, usually simplified by figurative forms of the surrounding reality (material, social, spiritual). The ornament expresses a side of the cultural specificity, of the way of conceiving and producing aesthetic values.

 

In popular creation, where the names of the craftsmen mostly remain unknown, the ornamental motifs have been polished and selected over the centuries and millennia, becoming a treasure and standard of collective creation.

 

The decor is always organically linked to the function of the objects, the raw material and the technique in which they are worked, varying in relation to the skill and social status of the creator, the historical stage of development of the society, the geographical location and the demographic structure of the population, sometimes ornaments find their expression sacred symbols that are passed down from generation to generation and are related to the ancient symbols of the people. Thus, folk ornamentation presents an ethnographic document of major importance similar to speech, music, folklore serving as a means of communication between generations.

... more

The Moldovan people have created over the centuries a rich and varied spiritual and material culture, which reflected the thoughts and aspirations of the people, their needs and mentality. Oral folk creation, traditions, customs, crafts, literature, plastic art, music, theater, and from the 20th century and the cinema have registered remarkable successes in their evolution, as evidenced by the valuable artistic works that have entered the heritage of the national culture and universal.

... more

There are a handful of people in Romania making serious money from blogging.

 

There are a few of us left to catch an olive, the rest dream of paying at least a small hosting plan from that money, to feel that the site in question has also produced something. Very nice thought, it's good to want something more from your little online project.

 

I follow daily approx. 100 blogs. I put them in bookmarks , as a retrograde what they are (since I don't use RSS or, avoid the one from above, the email notifications ) on 2 big lists (al, mz - I don't think it needs to be explained).

... more

Porto Katsiki Beach

 

When we have a 2-3 week holiday this summer, let's set off from Istanbul by car for a few days and then go on to Thasos and Halkidiki, then continue on the road and visit the Greek islands on the Ionian Sea side (Corfu, Paxos, Antipaxos, Lefkada, Kefalonia, We wanted to visit Zakynthos respectively. You can read my article on detailed route planning for the Ionian Islands here.

 

After a week spent on the islands of Corfu, Paxos and Antipaxos, we return to the mainland of Greece and set out for Lefkada.

... more

I returned to Lefkada after another 2 years. Fourth time for me, second time for Antonia. I discovered some restaurants, I made some friends with the locals. 2014, 2019, 2021, 2023.

 

It seems we arrived faster than last time, about 12 hours or so, but we were lucky not to stay at the border at all. With Schengen it would have been even better. I'm not talking about the highway to Giurgiu and, why not, to Sofia.

 

The island is more expensive and more "luxurious" than on previous visits. I mean, several 4-5 star resorts have been built, there are all kinds of villas that can be rented for a lot of money.

... more

The principle of conservation of energy does not prevent uninformed inventors from always proposing perpetual motion machines. These people undoubtedly have counterparts in art, finance, education, and in all areas of human endeavor. They waste no time in making the effort to know the facts before becoming supporters of objectionable opinions.

 

There are people who first jump to conclusions, only to later distort the facts in accordance with their opinions, which have become irresistible. Robert Andrews Millikan

... more

"Online dating" is estimated to be a $2 billion business, and 1 in 10 people in the United States report having used an online dating site or mobile app, and a quarter say they have found a partner or even got married as a result of online dating.

 

Studies show that for some, this type of dating works, but for others it doesn't, and the difference between the two categories is given by the expectations that people have when they get involved in looking for a partner online.

 

Certain dynamics that we see in our online relationships have been explained through the prism of some traditional psychological theories:

... more

Akdeniz ada ulusunun dini kültürel mirasını keşfedin. Malta, Akdeniz'in kalbinde, etkileyici kiliselere ve katedrallere ev sahipliği yapan küçük bir ada ülkesidir.

 

Ülkenin dini tarihi, çeşitli mimari tarzlarda önemli dini ibadet yerleri olan çarpıcı binalara yol açmıştır.

 

Aziz John Eş Katedrali
Saint John's Co-Cathedral, Malta'nın başkenti Valletta'nın merkezinde yer almaktadır.

 

Aziz John Tarikatı tarafından 16. yüzyılda Maltalı mimar Girolamo Cassar tarafından yaptırılmıştır.

... more

Miriam Makeba o Afrikalı bir şarkıcı ve söz yazarı ve dünyanın dört bir yanındaki Siyahların haklarının savunucusu.

 

Sol Taraftaki Fotoğraf: Miriam Makeba

Güney Afrikalı müzisyen Miriam Makeba, 1932'de Johannesburg yakınlarındaki bir kasabada doğdu ve 1960'larda dünyaca ünlü bir şarkıcı-söz yazarı ve dünya çapında Siyahların haklarının savunucusu olarak tanındı.

 

1960'lar boyunca Makeba ve müziği, Black Power, apartheid karşıtı, medeni haklar ve Black Consciousness gibi çeşitli siyah siyasi hareketlerle olan ilişkisini güçlendirdi.

... more

As a Turk, my observations in Canada are my observations about Canadian culture and social life.

 

Canadians, of course, are not as friendly and hospitable as Turks. You can't find people as warm as Turks anywhere in the world anyway. That's why you can have some solitude in Canada. Canadians value privacy and humility. Canadians are rarely friendly to newcomers. They enjoy talking about sports, politics and their families. There are very few issues on which Canadians choose to remain silent. Making obscene and racial jokes is not welcome.

... more

Kanadalılar elbette ki Türkler kadar sıcakkanlı ve misafirperver değillerdir. Zaten dünyanın hiç bir yerinde Türkler kadar sıcak insanlara rastlayamazsınız. Bu yüzden de Kanada'da biraz yalnızlık çekebilmeniz mümkün.

 

Kanadalılar özel hayatın gizliliğine ve alçak gönüllülüğe önem verirler. Kanadalılar yeni gelenlere nadiren arkadaşça davranırlar. Spor, politika ve aileleri hakkında konuşmaktan hoşlanırlar. Kanadalıların sessiz kalmayı tercih ettiği çok az konu vardır.

 

Dipnot: İnsanların ırklarıyla ilgili ve müstehcen espriler yapmak hoş karşılanmaz. 

 

... more

Tomorrow ends our eighth holiday in Cavtat , Croatia . We discovered this place 10 years ago and, if we weren't away from Europe in the summer, here we did our traditional beach vacation in 2, then in 3. Nadia is here for the fourth time already, absolutely in love with the Adriatic.

 

The holiday was, as always, predictably sensational. We know the places like the locals, so we know exactly what to see.

... more

My parents were married for 55 years. One morning, my mom was going downstairs to make dad breakfast, she had a heart attack and fell. My father picked her up as best he could and almost dragged her into the truck. At full speed, without respecting traffic lights, he drove her to the hospital.

 

When he arrived, unfortunately, she was no longer with us.

During the funeral, my father did not speak; his gaze was lost. He hardly cried.

 

That night, his children joined him. In an atmosphere of pain and nostalgia, we remembered beautiful anecdotes and he asked my brother, a theologian, to tell him where Mom would be at that moment. My brother began to talk about life after death, and guesses as to how and where she would be.

 

... more

Babam dikkatle dinledi. Aniden onu mezarlığa götürmemizi istedi.

 

O geldiğinde maalesef artık bizimle değildi.

 

Cenaze sırasında babam konuşmadı; bakışları kayıptı. Neredeyse ağlamıyordu.

 

O gece çocukları da ona katıldı. Acı ve nostalji atmosferinde güzel anekdotlar hatırladık ve ilahiyatçı ağabeyime annemin o anda nerede olacağını söylemesini istedi.

 

Ağabeyim ölümden sonraki yaşam hakkında konuşmaya başladı ve nasıl ve nerede olacağına dair tahminlerde bulundu.

... more

Bir şeyler yolunda gitmediğinde hepimiz hayal kırıklığı dalgaları hissettik.

 

Küresel bir salgın nedeniyle bir düğünü iptal etmek veya istediğiniz indirimi kaçırmak olsun, hayal kırıklığıyla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek yaşamın altın bir parçasıdır.

 

Esneklik, bu zorlu anların üstesinden gelmemize ve devam edecek gücü bulmamıza yardımcı olur. Duygusal sağlığımızın karşılanmayan beklentiler nedeniyle aylarca etkilenmesine izin vermek yerine, daha hızlı iyileşebilir ve şu anda minnettar olacak şeyler bulabiliriz.

 

Hayal kırıklığının ne olduğunu ve hayatın zor zamanlarının üstesinden gelmek için atabileceğiniz adımları öğrenmek için okumaya devam edin. 

... more

Everybody want to dating a single beautiful philino girl but some of them are heart stolen it mean you also look for a soulmate on filipino dating but she also look dating for yours moneys. Just becareful everywhere good and bad peoples. So my next question is

 • How easy is it to date a Filipino woman?

 

By “easy,” do you mean, “How easy is it to get a Filipino woman (a Filipina) to go out with you?” - or -”How easy is it to get her to be interested enough to keep dating you, and vice versa?” Either way…a complicated question, and depends on a few key variables:

There are parents who have no idea about the child's needs, his wishes, what he feels and how he feels. Parents who don't bother to listen to them, who don't know their child at all. but who nonchalantly state that they are the best parents, that only they should listen, follow their rules and do only what they want, because if they don't, they are threatened that they will be thrown out of the house, disowned or that they won't receive pocket money anymore or I know what other nonsense..

 

Excuse me, but it's your child.. if you don't love and protect him too, who else will?! And how can you do that to your own child..? But look, some people can really do it. and even so easily! 

... more

There is no need to spend a lot of money on a bike. In fact, with a little research, you can find great deals on high-quality bikes. Here are some tips to help you find the best cheap bike sites online .

 

The only thing that matters when it comes to a cheap bike site , is having the bike that fits well. Not only will a bike that is too big be uncomfortable to ride, but if it is too small, the bike will be uncomfortable and unsafe.

 

Comfort is key when it comes to a good bike. Whether you are a child or an adult, a bike should feel good when you ride it. The best way to do this is to make sure the chair is at the right level for you and is comfortable!

... more

Bira sever misiniz? Hiç kendi biranızı yapmayı hayal ettiniz mi? Peki, neden bir sonraki seviyeye geçip en iyisinden öğrenmiyorsunuz?

Bu blok yazısında, Almanya'nın Münih kentindeki bir bira fabrikasına nasıl katılabileceğinizi ve kendi biranızı nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz, hem de samimi, yerel bir dokunuşla. Bira sanatını keşfetmeye hazır olun!

 

... more

Pages: 1 2 »

Quick Search

Main
to
Education
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Social